Posted on

ประกาศ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ตามที่สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีประกาศฉบับที่ 2/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการและรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

ภายหลังจากการปิดรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แล้วนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.สหกรณ์ฯ ) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อย

จึงขอประกาศหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

1.หมายเลข 1 นายอรชุน               ตันฤกษ์สถาพร
2.หมายเลข 2   นายชูเลิศ                เขตรบ้าน
3.หมายเลข 3 นายเอกกมล            แพทยานันท์
4.หมายเลข 4   นายสุรศักดิ์             วนารมย์
5.หมายเลข 5 นายธานี                 รอดปาน
6.หมายเลข 6   นายกันณพงศ์          สงแดง
7.หมายเลข 7 นายบุญมา              ทรัพย์สกุล
8.หมายเลข 8 นางสาวธิดารัตน์         สวนมะลิ

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

หมายเลข 1 นางเบญจวรรณ        เพิ่มนาม
หมายเลข 2   นางนิรมล               เปี่ยมอุดมสุข

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

 

(ดร.สามารถ รัตนสาคร)

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด