เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นสหกรณ์แห่งแรกของคนพิการในประเทศไทย จัดตั้งโดยคนพิการทางสายตากลุ่มหนึ่ง จำนวน 122 คน ซึ่งมีแนวคิดร่วมกันโดยมุ่งมั่นในหลักการ สร้างสรรค์ จรรโลง สถานภาพชีวิตความเป็นอยู่ แห่งการพึ่งพาซึ่งกันและกัน อย่างเป็นรูปธรรม ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนสหกรณ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2544 โดยมีนายสมชาย ปัญญเอกวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคนแรก

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

  1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสายตาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
  2. จัดบริการด้านการส่งเสริมการออม โดยยึดหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การรับฝากออมทรัพย์พิเศษ.. การให้บริการเงินกู้, เพื่อการประกอบอาชีพ หรือบรรเทาความเดือนร้อนที่จำเป็นเร่งด่วน เป็นต้น
  3. จัดบริการจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการทางสายตา โดยมุ่งเน้นคุณภาพ และราคาเป็นธรรม
  4. ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่สมาชิกในหลักการ และแนวทางสหกรณ์ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
  5. จัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิก เพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การบำเพ็ญสารณกุศล กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประสานงานและทำสัญญาร่วมกับภาครัฐในฐานะคู่ค้า หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานของคนพิการทางสายตา

ในปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ