TSCB Podcast

นำเสนอรายการวิทยุ การบรรยาย และบันทึกการประชุมต่างๆ

RSS iTunes

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

2022-05-07
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564
More Download
Filetype: MP3 - Size: 210 MB - Duration: 3:39:17m (128 kbps 44100 Hz)

การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2563

2022-02-03
การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2563 ของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด
More Download
Filetype: MP3 - Size: 1 MB - Duration: 2:09m (640 kbps 44100 Hz)

รายงานกิจการประจำปี 2563 สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

2021-12-16
วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 401 และ 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และประชุมผ่านโปรแกรม Zoom
More Download
Filetype: MP3 - Size: 197 MB - Duration: 3:25:43m (128 kbps 44100 Hz)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562

2021-12-13
วันที่ 18 ก.ค. 2563 ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
More Download
Filetype: MP3 - Size: 188 MB - Duration: 3:16:45m (128 kbps 44100 Hz)

Powered by Podcast Generator, an open source podcast publishing solution | Theme based on Bootstrap