การจัดส่งและรับคืนสินค้า

การจัดส่งสินค้า สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ด้วยบริการ EMS หรือบริการขนส่งสินค้าเอกชน ขึ้นอยู่กับปริมาณและน้ำหนักของสินค้า ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของสินค้า สหกรณ์ฯ เรียกเก็บค่าจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าที่มิได้ซื้อสินค้า ณ ร้านค้าสหกรณ์ โดยค่าจัดส่งสินค้าขั้นต่ำเป็นเงิน 120 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ประเมินค่าจัดส่งจากน้ำหนักและจำนวนสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งซื้อในแต่ละครั้ง

การจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ สหกรณ์ จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ช่วงบ่ายวันอังคารและวันพฤหัสบดี ยกเว้นวันรับสลาก (วันทำการวันแรกหลังวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล) หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการชำระเงินในวันใด ลูกค้าจะได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุดภายในวันรุ่งขึ้นจากวันที่จัดส่ง หากลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ สหกรณ์ฯ จะส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในวันทำการถัดไป

การรับคืนสินค้า หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าพร้อมใบเสร็จจากสหกรณ์ฯ แล้ว หากเกิดความเสียหายกับสินค้าซึ่งอาจเกิดจากระบบวงจรไฟฟ้าภายในตัวสินค้าเอง และมิใช่ความเสียหายตามเงื่อนไขของสินค้า เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหรือความเสียหายจากความชื้น ลูกค้าสามารถแจ้งความเสียหายนั้นแก่สหกรณ์ฯ ภายในเจ็ดวัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2246-3835 ต่อ 103 และ 104 หรือ 0-2248-3639 ในวันทำงานของสหกรณ์ฯ และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ที่สหกรณ์ฯ